25520 81880    deyaor@otenet.gr Δε – Παρ 07:00 – 15:00

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεωρώντας ότι η προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής Ορεστιάδας, αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστο καθήκον, τόσο των φορέων όσο και των πολιτών, η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. προχώρησε από το 1996 στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός). Η κατασκευή της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2000 και από τον Αύγουστο του αυτού έτους ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της. Από το 2001 που μπήκε σε πλήρη λειτουργία, δουλεύει εύρυθμα και με άριστα αποτελέσματα μέχρι και σήμερα.

Ο σκοπός της λειτουργίας μιας τέτοιας εγκατάστασης, συνίσταται στην αφαίρεση των αδρανών υλικών (διάφορα αδρομερή, στερεά, άμμος, κλπ.), την αφαίρεση λιπών και ελαίων και τη διάσπαση των οργανικών ουσιών. Επίσης, επιτυγχάνεται η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων, έτσι ώστε η απόρριψή τους να γίνεται με τρόπο απόλυτα ασφαλή.

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα της μέχρι τώρα λειτουργίας της μονάδας αποδεικνύουν ότι έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην εξυγίανση και αναβάθμιση της τάφρου Τ16, η οποία ήταν σημαντικά επιβαρυμένη πριν από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας.

Πρώτιστο μέλημα της παρούσας Διοίκησης ήταν και είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και της ιλύος. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε επίσης στη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς αυτό να επηρεάζει την άριστη κατάσταση των εγκαταστάσεων και το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. προχώρησε τόσο στην απαραίτητη στελέχωση του Βιολογικού Καθαρισμού, όσο και στη συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης για το έτος 2010 είναι περίπου 33.000 € ανά μήνα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση που λειτουργεί σήμερα μπορεί να επεξεργαστεί λύματα που αντιστοιχούν σε 30.000 ισοδύναμους κατοίκους, αλλά έχει σχεδιαστεί και έχουν προβλεφθεί οι χώροι για μελλοντική επέκταση της δυναμικότητάς της σε 45.000 ισοδύναμους κατοίκους. Οι αποδόσεις καθαρισμού των λυμάτων οι οποίες επιτυγχάνονται ανέρχονται σε 97% ως προς την απομείωση του BOD5 και των αιωρούμενων στερεών και 95% ως προς την απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φώσφορο). Τα καθαρισμένα λύματα διοχετεύονται στην τάφρο Τ16 μέσω της οποίας καταλήγουν στον ποταμό Έβρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η γραμμή προεπεξεργασίας περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα λεπτοεσχάρωσης, μονάδα εξάμμωσης και μονάδα απολίπανσης όπου συντελείται η απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών, της άμμου και των λιπών που περιέχονται στα λύματα. Στην εγκατάσταση οδηγείται μέσω βυτιοφόρων και ποσότητα βοθρολυμάτων, τα οποία υφίστανται κατάλληλη προεπεξεργασία σε ανεξάρτητη μονάδα και αντλούνται με ελεγχόμενο ρυθμό προς την κύρια γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων.

Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι το σύστημα Carrousel2000®, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητη δεξαμενή προ-απονιτροποίησης σε υδραυλική επικοινωνία με δεξαμενή αερισμού. Στο αεριζόμενο μέσω επιφανειακών αεριστήρων τμήμα της, συντελείται η απομάκρυνση των οργανικών ρύπων και η μετατροπή των αμμωνιακών σε νιτρικά (νιτροποίηση), ενώ στο ανοξικό τμήμα και στη δεξαμενή προαπονιτροποίησης πραγματοποιείται η μετατροπή των νιτρικών σε άζωτο.

Η βιολογική βαθμίδα ολοκληρώνεται στην μονάδα τελικής καθίζησης όπου διαχωρίζεται η λάσπη (μικροοργανισμοί) από τα επεξεργασμένα λύματα. Με τη βοήθεια ξέστρου υδραυλικής αναρρόφησης, η λάσπη συλλέγεται και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανακυκλοφορείται μέσω αντλιοστασίου στην μονάδα εσχάρωσης.

Για την επίτευξη των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων καθαρισμού, η εγκατάσταση περιλαμβάνει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με δεξαμενή κροκίδωσης και σύστημα φίλτρανσης επί υφάσματος, για την πλήρη σχεδόν απομάκρυνση του φωσφόρου και των αιωρούμενων στερεών από τα λύματα. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής τεχνολογίας (UV), πριν αυτά οδηγηθούν προς τελική διάθεση.

Η πλήρως σταθεροποιημένη, κατά την βιολογική επεξεργασία, περίσσεια ιλύς (πλεονάζοντες και νεκροί μικροοργανισμοί, ανόργανα στερεά, χημική λάσπη) οδηγείται σε σύστημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη εντός κτιρίου και παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του όγκου της περίσσειας ιλύος έως και 95% πριν την τελική αποκομιδή της.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Όλες οι επιμέρους λειτουργίες είναι αυτόματα ρυθμιζόμενες μέσω «έξυπνου» συστήματος αυτοματισμών. Με το σύστημα αυτό είναι δυνατός ο τηλε-έλεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας αλλά και ο τηλεχειρισμός των μηχανημάτων από το Κέντρο Ελέγχου στο Κτίριο Διοίκησης.

Για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων έχουν κατασκευαστεί όλα τα απαραίτητα κτίρια στέγασης του εξοπλισμού, ενώ το Κτίριο Διοίκησης όλες τις ανάγκες διοίκησης και ελέγχου του έργου (χώροι γραφείων, εργαστηρίου, κέντρο ελέγχου) και τις ανάγκες του προσωπικού (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής – σεμιναρίων). Το έργο περιλαμβάνει επίσης πλήρη δίκτυα οδοποιίας, ομβρίων, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού, τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αντικεραυνικής προστασίας.

Ο αέρας από τις μονάδες προεπεξεργασίας και επεξεργασίας ιλύος αναρροφάται και οδηγείται στην μονάδα απόσμησης με ενεργό άνθρακα για την απομάκρυνση των δύσοσμων συστατικών.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ
  1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  2. ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
  3. CAROUSEL 2000 DHV / ENVITEC
  4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
  5. ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
  6. ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
  7. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  8. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  9. ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Καταναλωτή
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να βοηθήσετε με τη γνώμη σας. Απαντήστε παρακαλώ στις παρακάτω ερωτήσεις και στείλτε το με e-mail.
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]