25520 81880    deyaor@otenet.gr Δε – Παρ 07:00 – 15:00

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ

Το 1981 υπήρξε έτος σταθμός για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ιδρύεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ορεστιάδας, η Δ.Ε.Υ.Α.Ο., όπως για συντομία αποκαλείται. Η επιχείρηση από την ημέρα λειτουργίας της έως σήμερα αυξάνει συνεχώς το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς διευρύνει τον όγκο του αντικειμένου δράσης της.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας είναι η καλύτερη δυνατή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες-καταναλωτές, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στην συνεχή επέκταση και βελτίωση των δικτύων, στον εκσυχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην ανανέωση των τρόπων δράσης της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις. Πραγματοποιεί νέες επενδύσεις, εκτελεί έργα, εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους και συμμετέχει σε προγράμματα.

ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της έχει κατασκευάσει σημαντικά έργα υποδομών υψηλού προϋπολογισμού με συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ), δίνοντας παράλληλα στην Ορεστιάδα τις υποδομές μίας σύγχρονης, αναπτυγμένης πόλης με γνώμονα πάντα την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένας συνεχής αγώνας δρόμου που βρίσκει σύμμαχο και συμπαραστάτη τον Δήμο Ορεστιάδας αλλά και τους ίδιους τους δημότες που απολαμβάνουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδος(Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) συστάθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως», με την αριθ. 94/20.5.81 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίαδος, η οποία εγκρίθηκε με το ΠΔ 1069/12.9.1981(ΦΕΚ 259/Α/1981). Η Επιχείρηση από τη σύσταση της μέχρι 31-12-1984 λειτούργησε ως Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδος, με δική της ταμειακή διαχείριση αλλά, τυπικά, χωρίς δική της περιουσία. Μετά από συστηματική απογραφή & αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που της παραχωρήθηκαν, η Επιχείρηση ,με την αριθμ. 7/13-5-83 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε τα σχετικά πρακτικά αποτίμησης, με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι πρώτοι ισολογισμοί της.

Από τα ανωτέρω νομοθετήματα προβλέπονται τα εξής, σχετικά με την νομική μορφή, το σκοπό, τη διοίκηση, την εποπτεία & τη διαχείριση της Επιχείρησης:

  1. Η Επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα, που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
  2. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ριζική αντιμετώπιση του κυκλώματος ύδρευσης & αποχέτευσης της πόλης της Ορεστιάδος των Δ.Δ. με την κατασκευή αντίστοιχων έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από επιδοτήσεις του προγράμματος των δημοσιών επενδύσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και από δικούς της πόρους που προβλέπονται από τις διατάξεις Ν1069/1980. Σκοπός επίσης της επιχείρησης είναι και η εκμετάλλευση των ανωτέρω δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης.
  3. Η Επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδος και προέρχονται 4 μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο,2 μέλη από δημότες που έχουν πείρα ή/και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης,1 μέλος εκπρόσωπο του Συλλόγου Μηχανικών και 1 μέλος εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την Εγκατάσταση των νέων μελών του.
  4. Η εποπτεία της Επιχείρησης, που συνίσταται στον έλεγχο των σπουδαιότερων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Έβρου.
  5. Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης ενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν1069/1980, με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της. Διατάκτης των δαπανών της επιχείρησης είναι ο Γενικός Διευθυντής σε σύμπραξη με τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Καταναλωτή
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να βοηθήσετε με τη γνώμη σας. Απαντήστε παρακαλώ στις παρακάτω ερωτήσεις και στείλτε το με e-mail.
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]