ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
 3. Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
 4. Την υπ’ αριθμ.14 /2016 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΟ

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

 1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.
 2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
 3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας (Αγ. Θεοδώρων 202-68200 Ορεστιάδα).
 4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η έκθεση του  διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
 5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες  θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και  τα ονοματεπώνυμα  και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του  ελέγχου.

β). Οικονομική Προσφορά.

γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν  θα είναι εμπιστευτική.

 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ.Θεοδώρων 202 -68200 Ορεστιάδα, έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου και ώρα 14:00μ.μ. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΟ, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
 2. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
 3. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την  παράδοση στην ΔΕΥΑ Ορεστιάδας της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΟ

Πρόεδρος του ΔΣ

ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ