ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, πρόκειται να προβεί στην   «Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων της  Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας», όπου υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον Π/Υ της ΔΕΥΑΟ έτους 2016, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δηλαδή από 5-3-2016 έως και 4-3-2017, όπως αναφέρεται στην από 3/2016 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας .

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας  με τη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η εν λόγω μελέτη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας (www.deyao.gr) και του Δήμου (www. orestiada.gr), μπορείτε επίσης να την παραλάβετε από το γραφείο του Οικονομικού Τμήματος .

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές να προσκομίσουν και επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης και το Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας. Επίσης η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό ότι ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό.

Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να καταθέσει την οικονομική  προσφορά του έως την Δευτέρα  29-2-2015 μέχρι στις 12:00 π.μ.  στο γραφείο του Οικονομικού Τμήματος  (αρμόδιος υπάλληλος: Τσελεμπή Αναστασία , τηλ. επικ. 2552081756),  στον οποίο θα αναγράφεται  η επωνυμία του ενδιαφερόμενου και ρητά όλες οι παρεχόμενες καλύψεις για τα οχήματα του Δήμου, οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


Κάντε λήψη (download) τα παρακάτω συννημένα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 ΔΕΥΑΟ