Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα των νερών των γεωτρήσεων που υδροδοτούν ΣΗΜΕΡΑ την πόλη της Ν.Ορεστιάδας, των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας είναι ΑΡΙΣΤΗ.
 
Η απολύμανση του νερού γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο σε όλες τις γεωτρήσεις. Η ΔΕΥΑΟ ελέγχει σε καθημερινή βάση το υπολειμματικό χλώριο έτσι ώστε να βρίσκεται στα όρια που προβλέπονται τόσο από την ελληνική όσο και από την κοινοτική νομοθεσία.
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. έχει αναθέσει την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και συγκεκριμένα τον φυσικοχημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του νερού στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.), συμμορφωμένη πλήρως με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι αναλύσεις γίνονται σε δείγματα που λαμβάνονται περιοδικά από την πόλη της Ορεστιάδας και όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Τα περισσότερα δείγματα είναι από τα Δημοτικά Σχολεία, στο βαθμό που παρουσιάζουν αντιπροσωπευτική διασπορά στην έκταση της πόλης και στεγάζουν ένα μεγάλο και ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τα παιδιά.
 
Στη ΔΕΥΑΟ τηρείται αρχείο τόσο για τις χημικές όσο και τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Από τους ελέγχους τόσο του Ι.Γ.Μ.Ε. όσο και των εντεταλμένων υπηρεσιών της πολιτείας προκύπτει ότι οι συγκεντρώσεις των φυσικοχημικών και των μικροβιολογικών παραμέτρων είναι σταθερά πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια, έτσι ώστε το νερό που παρέχεται στους Δημότες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας να χαρακτηρίζεται υγειονομικά ασφαλές και ποιοτικά άριστο.