ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΟ 2016

Κατά τη χρήση 2016 η Δ.Ε.Υ.Α. Ορ/δας απασχόλησε 45 άτομα μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, το κόστος των οποίων ανήλθε σε 1.116.574,58€, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εισφορές εργαζομένων και ΦΜΥ.

Οι επενδύσεις της επιχείρησης για το 2016 ανήλθαν στο ποσό των 99.428,12€.

isolo2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΚΟΜΑΡΑ

ΦΑΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΣΑΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΚΟΜΑΡΑ ΤΕΛΙΚΟ