ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΟ 2016

Κατά τη χρήση 2016 η Δ.Ε.Υ.Α. Ορ/δας απασχόλησε 45 άτομα μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, το κόστος των οποίων ανήλθε σε 1.116.574,58€, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εισφορές εργαζομένων και ΦΜΥ.

Οι επενδύσεις της επιχείρησης για το 2016 ανήλθαν στο ποσό των 99.428,12€.

isolo2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΚΟΜΑΡΑ

ΦΑΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΣΑΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΑΡΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΟΜΑΡΑ

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΚΟΜΑΡΑ ΤΕΛΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΑ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1028)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1028 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΧΑΝΔΡΑΣ

ΦΑΥ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΣΑΥ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΧΑΝΔΡΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΑΝΔΡΑΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΧΑΝΔΡΑΣ